კალენდარი
«« ივლისი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  
tsu.ge
სიახლეების გამოწერა
სათაური: ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდიფიკაცია სისხლის სამართალში
დონორი ორგანიზაცია : ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“
ბიუჯეტი: 36550 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარებში
გრანტის ნომერი : №HR/05/14-19809
კვლევის მიმართულება : 2 ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ეკონომიკური მეცნიერებები
კვლევის ქვემიმართულება : 2-182 სისხლის სამართალი
საკვანძო სიტყვა : ადმინისტრაციული გადაცდომა
პროექტის აღწერა : საქართველოში დღეს მოქმედი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (1984 წ.) აშკარად მოძველებულია. ეს კოდექსი აშკარად არ შეესაბამებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარტებს. ამ სფეროში თავს იჩენს შემდეგი პრობლემები: 1. დღეს საქართველოში რეპრესიული ხასიათის იძულებით ღონისძიებებს შეიცავს როგორც სისხლის სამართლის კოდექსი, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი. არ არის კარგად გამიჯნული ერთმანეთისაგან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა სფეროში პასუხისმგებლობა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, რის გამოც აუცილებელია დღეს არსებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ორკვალიან სისტემაზე გადასვლა. ნაწილი სამართალდარღვევებისა უნდა მოექცეს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში, ხოლო ნაწილი უნდა გადავიდეს სისხლის სამართალში სისხლისსამართლებრივი გადაცდომების (წვრილმანი დანაშაულების) სახით. ამისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კოდიფიკაციის მეთოდი და სპეციალური კანონი იქნეს მიღებული ან ცალკეულ დარგობრივ კანონებში იქნეს შეტანილი სისხლისსამართლებრივი გადაცდომის მუხლები. შესაბამისად უნდა დარეგულირდეს თანამდევი სამართლებრივი შედეგები, მაგალითად, სისხლისსამართლებრივი გადაცდომა არ უნდა იწვევდეს ნასამართლობას. 2. მოქმედი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი არ შეიცავს იმ პროცესუალურ სტანდარტებს, რომელიც აუცილებელია ადამიანის უფლებათა ეფექტიანი დაცვის განსახორციელებლად. 3. სისხლისსამართლებრივი გადაცდომების (წვრილმანი დანაშაულების) შესახებ სპეციალური კანონის შემუშავება ან ცალკეულ სისხლისსამართლებრივ დარგობრივ კანონებში სისხლისსამართლებრივი გადაცდომების გადატანა შესაბამისობაში იქნება თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებთან. სერიოზულ გადამუშავებას მოითხოვს სისხლისსამართლებრივ გადაცდომათა ცალკეული შემადგენლობები და მათთვის გათვალისწინებული სანქციები. იგი შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი სისხლის სამართლის კოდექსში მოცემულ შემადგენლობებთან და სანქციათა სისტემასთან.
მიმდინარეობის წლები : 01/09/2014 - 30/06/2015
პროექტის ხელმძღვანელი : ირაკლი დვალიძე
პროექტის მენეჯერი:
პროექტში მონაწილე (ები) :
რაიმე უზუსტობის შემთხვევაში გთხოვთ   შეატყობინოთ ადმინისტრატორს